Competenties

ISO 9001

VCA en ISO9001 logos

Het leveren van kwaliteit is een onderdeel van de bedrijfsfilosofie van MOUTON. Om te komen tot een doelmatige besturing van de bedrijfsactiviteiten is een goed functionerend kwaliteitssysteem een belangrijk gereedschap. Binnen deze context is MOUTON in het bezit van het ISO 9001 certificaat. Hiermee benadrukt MOUTON dat zij de kwaliteit van het tot stand komen van het product alsmede de kwaliteit van het product zelf hoog in het vaandel heeft staan. Binnen de aan de hand van deze norm ingerichte processen wordt gewerkt vanuit de klanteisen naar klanttevredenheid. Verbeterprocessen spelen hierbinnen een belangrijke rol.

ISO 14001

ISO 14001 Biltz

Binnen MOUTON gaat veel aandacht uit naar milieurisicomanagement en duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze onderwerpen worden in de praktijk als synoniem gebruikt voor een bedrijfsvoering waarbij evenwicht bestaat tussen economische, sociale en milieubelangen. De afweging hiertussen speelt een belangrijke rol bij de strategische besluitvorming binnen MOUTON. MOUTON is in dit kader tevens in het bezit van het ISO 14001 certificaat. In de praktijk betekent dit dat een zo goed mogelijke beheersing en vermindering van de milieubelasting voortdurend een punt van aandacht is in de bedrijfsvoering.

VCA

VCA Gecertificeerd 2 star (1)

Ten behoeve van het uitsluiten van onaanvaardbare risico’s op het gebied van persoonlijk letsel van medewerkers en derden heeft MOUTON haar organisatie onderworpen aan de eisen, zoals gesteld in de geldende VGM Checklist Aannemers. MOUTON is als zodanig in het bezit van het VCA** (lees: VCA 2 sterren). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen eigen en tijdelijke medewerkers. Het aanpakken van de risico’s bij de bron heeft de voorkeur. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, worden de risico’s tot een aanvaardbaar niveau geminimaliseerd middels passende beheersmaatregelen. MOUTON streeft er steeds naar de gezondheid en de veiligheid van het personeel en omstanders zo goed mogelijk te garanderen c.q. waarborgen.